1. INLEIDING
1.1. Dit privacybeleid (hierna het “beleid”) is van toepassing op het gebruik van de website van ENTERPRISE AFRICA INTERNATIONAL (Pty) Ltd (hierna te noemen “EN DAAR”), met geregistreerd adres op 300 Acacia Road, Darrenwood, Randburg, Zuid-Afrika, 2194, evenals elke zakelijke transactie die is gesloten tussen EN DAAR een betrokkene en is in het algemeen van toepassing op alle interacties tussen: EN DAAR en een betrokkene.
1.2. EN DAAR is de beheerder van de website op en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van alle betrokkenen die gebruik maken van EAI'S website, ongeacht of de betrokkene zich registreert om bepaalde functionaliteiten op zijn website te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot een abonnement op EAI'S nieuwsbrief en/of EAI'S promotie materiaal.
1.3. Om te voldoen aan zijn contractuele en andere wettelijke verplichtingen, ongeacht of deze bestaan ​​op de datum van publicatie van dit Beleid of daarna, naargelang het geval, EN DAAR mogelijk persoonlijke informatie van een betrokkene moet verwerken.
1.4. EN DAAR, wil via dit Beleid de betrokkene informeren over de omvang en het doel waarvoor persoonlijke informatie wordt verwerkt door: EN DAAR in verband met het gebruik door de betrokkene van EAI'S website, online winkel en/of eventuele interacties met EN DAAR.
1.5. In aanvulling op artikel 4 hierboven, EN DAARkan van tijd tot tijd de diensten van een ONDERNEMER, om persoonlijke informatie van een betrokkene te verwerken met het oog op het nakomen van zijn contractuele en andere wettelijke verplichtingen, ongeacht of deze bestaan ​​op de datum van publicatie van dit beleid of daarna, naargelang het geval.
1.6. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van EAI'S website en/of deelnemen aan interacties met EN DAAR de betrokkene gaat specifiek akkoord met de voorwaarden van dit beleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
1.7. EN DAAR behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen en zal dit doen zonder kennisgeving aan een betrokkene. De nieuwste versie van dit beleid wordt aangegeven door de datuminformatie (hieronder). De actuele versie van dit Beleid is altijd direct toegankelijk via: EAI'S
1.8. Het is de plicht van de betrokkene om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid en EN DAAR beveelt de betrokkene aan om regelmatig mogelijke wijzigingen in dit beleid te controleren.
1.9. EN DAAR verzamelt, bewaart en gebruikt de persoonlijke informatie van de betrokkene alleen in overeenstemming met de inhoud van dit beleid en met toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, zoals: -
1.9.1. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG); en
1.9.2. Wet bescherming persoonsgegevens 4 van 2013.
1.10. EN DAAR zet zich in om de privacy van de persoonlijke informatie of gegevens van de betrokkene te beschermen en EN DAAR neemt de bescherming van privacy en persoonlijke informatie zeer serieus. EN DAAR behandelt uw persoonlijke informatie of gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.
1.11. Dit beleid informeert de betrokkene hierbij dat: EN DAAR, in termen van dit beleid, verzamelt persoonlijke informatie, volgens sectie 18 van de Protection of Personal Information Act 4 van 2013, zoals gewijzigd en dient als naleving van artikel 12(1) van de AVG.
2. TOEPASSINGSGEBIED

Dit beleid is van toepassing op alle betrokkenen (dwz personen (of het nu een natuurlijke of rechtspersoon is) waarop de persoonlijke informatie betrekking heeft), en de persoonlijke informatie EN DAAR verwerkt en verzamelt, of het nu is verstrekt aan EN DAAR door het gebruik van haar website of door enige andere vorm van communicatie met EN DAAR, zoals e-mail, telefoon of anderszins.

3. UW RECHTEN EN CONTACT

EN DAAR legt sterk de nadruk op het zo transparant mogelijk uitleggen van de verwerking van persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen over hun rechten. Indien betrokkenen meer gedetailleerde informatie willen of hun rechten willen uitoefenen, kunnen betrokkenen contact opnemen met EN DAAR op elk moment zodat EN DAAR kan de zorgen van de betrokkene wegnemen.

4. EAI EN HAAR CONTACTGEGEVENS

4.1. De verantwoordelijke partij/controller is EAI, met registratienummer 2016 / 330251 / 07, is een besloten vennootschap naar behoren opgericht en geregistreerd in Zuid-Afrika in overeenstemming met de bepalingen van de Companies Act 71 van 2008, zoals gewijzigd, met statutaire zetel te 300 Acacia Road, Darrenwood, Randburg, Gauteng 2194.

4.2. De contactgegevens van EAI, inclusief details van de relevante persoon met wie de betrokkene contact kan opnemen voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens, kunnen worden gevonden: -

4.2.1. bij clausule 19 hieronder; alternatief

4.2.2. op de website van EAI; alternatief

4.2.3. in EAI'S Manual in termen van sectie 51 van de Promotion of Access to Information Act 2 van 2000, zoals gewijzigd.

5. PERSOONLIJKE INFORMATIE

5.1. Persoonlijke informatie/gegevens, in termen van de AVG en de Wet op de bescherming van persoonsgegevens 4 van 2013 gezamenlijk, verwijst naar informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en, indien van toepassing, een identificeerbare, bestaande rechtspersoon.

5.2. Dergelijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: -

5.2.1. een naam, leeftijd en/of geslacht;

5.2.2. een identificatie- of registratienummer;

5.2.3. nationale en/of sociale afkomst;

5.2.4. financiële en/of economische informatie;

5.2.5. een identificatienummer, symbool, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, locatie-informatie, online-identificatiecode of andere specifieke toewijzing aan de persoon;

5.2.6. door de persoon verzonden correspondentie die impliciet of expliciet van persoonlijke of vertrouwelijke aard is of verdere correspondentie waaruit de inhoud van de oorspronkelijke correspondentie zou blijken; en

5.2.7. de persoonlijke meningen, opvattingen of voorkeuren van de persoon.

5.3. Informatie die niet in verband kan worden gebracht met de identiteit van de betrokkene (bijvoorbeeld statistische informatie, zoals het aantal websitegebruikers) wordt daarentegen niet als persoonlijke informatie beschouwd.

5.4. EAI behoudt zich het recht voor om niet-persoonlijke, niet-individuele informatie in geaggregeerde vorm met derden te delen voor zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld met adverteerders op de website van EAI of zakenpartners en partners. De betrokkene mag niet worden geïdentificeerd aan de hand van dergelijke gegevens.

5.5. EAI garandeert dat zij exploitantovereenkomsten sluit met derden met wie overeenkomsten voor zakelijke doeleinden worden gesloten als bedoeld in artikel 4.

5.6. EAI is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacypraktijken van dergelijke derden als de exploitantovereenkomst door de derde partij wordt geschonden.

5.7. De website van EAI kan worden gebruikt zonder de identiteit van de betrokkene bekend te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken. Er wordt alleen algemene informatie verzameld over het bezoek van de betrokkene aan de website van EAI. Er kan echter persoonlijke informatie van de betrokkene worden verzameld voor sommige van de aangeboden diensten, zoals het verstrekken van markt- en handelsgerelateerde informatie aan de betrokkene.

5.8. Deze informatie wordt dan door EAI alleen verwerkt voor het gebruik van deze online dienst, met name voor het verstrekken van de gewenste informatie. Wanneer EAI om persoonsgegevens vraagt, moeten alleen de gegevens worden verstrekt die verplicht zijn voor het doel van de zakelijke opdracht. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. EAI zal op gepaste wijze aangeven of het een verplicht veld is of optionele details. EAI biedt specifieke details met betrekking tot dit aspect in de overeenkomstige sectie van dit beleid.

6. VERWERKING

6.1. Verwerking, in termen van de AVG en de Protection of Personal Information Act 4 van 2013 gezamenlijk, verwijst naar elke bewerking, activiteit of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonlijke informatie, al dan niet met automatische middelen, die activiteit kan omvatten, maar is niet beperkt tot tot: -

6.1.1. verzameling, ontvangst, structurering, vastlegging, organisatie, verzameling, opslag, actualisering of wijziging, aanpassing, opvraging, wijziging, raadpleging of gebruik;

6.1.2. openbaarmaking of verspreiding door middel van verzending, distributie of terbeschikkingstelling in enige andere vorm; en

6.1.3. samenvoegen, koppelen, beperken, degraderen, wissen of vernietigen.

7. RECHTSGRONDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

7.1. Waar EN DAAR toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens van de betrokkene te verwerken, dient artikel 6(1)(a) van de AVG en artikel 11(1)(a) van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd, als rechtsgrondslag voor gegevensverwerking.

7.2. Voor zover de persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt omdat verwerking vereist is om een ​​contract of als onderdeel van een contractachtige relatie met de betrokkene te vervullen, artikel 6(1)(b) van de AVG en 11(1)(b) ) van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd, dient als rechtsgrondslag voor gegevensverwerking.

7.3. Voor zover EN DAAR verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkene om te voldoen aan een wettelijke verplichting, artikel 6(1)(c) van de AVG en artikel 11(1)(c) van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd, dient als rechtsgrond voor gegevens verwerken.

7.4. Als rechtsgrondslag voor gegevensverwerking wordt verder rekening gehouden met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder f), van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd, indien de verwerking van de gegevens de persoonsgegevens van de betrokkene zijn vereist ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van EN DAAR of een derde partij en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene vereisen niet dat persoonsgegevens worden beschermd.

7.5. In overeenstemming met dit beleid, EN DAAR zal altijd aangeven op welke rechtsgrond EN DAAR verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkene.

7.6. EN DAAR verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is verstrekt of verzameld, en in overeenstemming met: EAI'S gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen.

7.7. EN DAAR verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke informatie alleen voor zover nodig om juridische relaties aan te gaan, vorm te geven of te wijzigen met: EN DAAR.

7.8. Dit wordt uitgevoerd door EN DAAR in termen van artikel 6(1)(b) van de AVG en sectie 11(1)(b) van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd, die de verwerking van informatie toestaat om een ​​contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

7.9. EN DAAR verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van EAI'S website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om betrokkenen toegang te geven tot EAI'S diensten of om betrokkenen hiervoor te factureren.

8. DE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD, DE BRON WAARUIT HET WORDT VERZAMELD, HET DOEL VAN HET VERZAMELEN EN VERWERKEN

8.1. De aard van de persoonlijke informatie die EAI verzamelt van betrokkenen is afhankelijk van:

8.1.1. de transactie die de betrokkene aan het afronden is;

8.1.2. de reden dat de betrokkene communiceert met EAI; en

8.1.3. het kanaal of de manier die wordt gebruikt om met EAI te communiceren.

8.2. Over het algemeen verzamelt EAI de persoonlijke informatie van de betrokkene wanneer deze, onder meer,:

8.2.1. geeft EAI vrijwillig informatie;

8.2.2. bladert, bezoekt of deelneemt aan de website van EAI;

8.2.3. zich abonneert op of toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere communicatie van EAI;

8.2.4. aankopen of vragen over de producten/diensten die door EAI worden verkocht;

8.2.5. algemene vragen stelt of klachten indient bij EAI; en/of

8.2.6. communiceert met EAI.

8.3. Van tijd tot tijd kan EAI persoonlijke informatie verzamelen van vertrouwde derde partijen, in welk geval zij ervoor zal zorgen dat de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven.

8.4. INFORMATIE OVER HET APPARAAT VAN DE GEGEVENS BIJ HET BEZOEKEN VAN EN/OF DEELNEMEN AAN DE WEBSITE VAN EAI

8.4.1. De IT-systemen van EAI verzamelen automatisch persoonlijke informatie van betrokkenen bij het bezoeken van de website van EAI, welke informatie over het algemeen de vorm aanneemt van technische informatie zoals de internetbrowser van de betrokkenen, het besturingssysteem of het tijdstip van het bezoek van de betrokkene aan de website.

8.4.2. Wanneer de internetpagina van EAI wordt geopend of anderszins wordt opgeroepen, ontvangt EAI toegangsgegevens die worden verzameld en opgeslagen voor beschermende doeleinden, waardoor EAI de betrokkene kan identificeren. Deze gegevens omvatten:

8.4.2.1. het IP-adres van het apparaat van de betrokkene;

8.4.2.2. het verzoek van de webbrowser;

8.4.2.3. het tijdstip van het verzoek;

8.4.2.4. de status en het overgedragen datavolume;

8.4.2.5. de naam van de internetprovider van de betrokkene;

8.4.2.6. het land waar de betrokkene woont;

8.4.2.7. de website waar de betrokkene vandaan komt om de website van EAI te bezoeken;

8.4.2.8. de zoekterm die de betrokkene gebruikt, als hij de website van EAI bezoekt via een zoekmachine;

8.4.2.9. de websites van EAI die de betrokkene bezoekt;

8.4.2.10. de gebruikerstool (webbrowser, besturingssysteem) die de betrokkene gebruikt om toegang te krijgen tot de website;

8.4.2.11. product- en versie-informatie over de webbrowser van de betrokkene

8.4.2.12. bestanden die de betrokkene downloadt van de website van EAI (bijv. PDF- of Word-documenten);

8.4.2.13. de duur van het bezoek van de betrokkene aan de website; en

8.4.2.14. de datum en het tijdstip van het bezoek van de betrokkene aan de website;

8.5. Het IP-adres van het apparaat van de betrokkene wordt alleen opgeslagen voor de tijd dat de website wordt gebruikt en wordt daarna verwijderd of geanonimiseerd door het af te korten. De overige gegevens worden voor onbeperkte tijd bewaard.

8.6. De hierboven beschreven persoonlijke informatie wordt verzameld en verwerkt door EAI op grond van haar legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6(1)(f) van de AVG en sectie 11(1)(f) van de Protection of Personal Information Act, zoals gewijzigd, als: -.

8.6.1. Deze gegevens worden verzameld om de goede werking van de EAI'S-website te waarborgen en kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe betrokkenen gebruik maken van EAI'S

8.6.2. Deze informatie stelt EAI in staat haar aanbod als geheel te optimaliseren en de inhoud specifiek voor de betrokkene te personaliseren, bijvoorbeeld om de betrokkene te herkennen als een terugkerende bezoeker van het internetaanbod van EAI.

8.6.3. EAI gebruikt deze gegevens om de online dienst te bedienen, met name om fouten te identificeren en te verhelpen om het gebruik van de online dienst vast te stellen en aanpassingen of verbeteringen door te voeren.

8.7. CONTACT FORMULIER

8.7.1. Sommige informatie wordt door EAI verzameld wanneer deze door de betrokkene aan EAI wordt verstrekt.

8.7.2. Als een betrokkene EAI een verzoek stuurt via het contactformulier op de website van EAI, wordt de informatie van de betrokkene, zoals opgenomen in het contactformulier, inclusief de contactgegevens die de betrokkene daarin verstrekt, door EAI opgeslagen om te kunnen reageren op de het verzoek van de betrokkene en eventuele vervolgvragen die kunnen rijzen naar aanleiding van het antwoord van EAI op het verzoek.

8.7.3. EAI zal de door de betrokkene verstrekte informatie niet delen zonder toestemming van de betrokkene.

8.7.4. Het verstrekken van informatie door de betrokkene aan EAI is geheel vrijwillig en als dergelijke informatie niet wordt verstrekt, kan EAI niet ingaan op het verzoek van de betrokkene.

8.7.5. De informatie in het contactformulier wordt uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder a), van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke toestemming kan worden ingetrokken te allen tijde.

8.7.6. Een andere wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is het legitieme belang van EAI om te reageren op het verzoek van de betrokkene in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder f), van de bescherming van persoonlijke informatie Act, zoals gewijzigd.

8.7.7. Mocht het contact van de betrokkene met EAI gericht zijn op het sluiten of aangaan van een overeenkomst, dan is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder b), van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd, een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene.

8.7.8. EAI bewaart de door de betrokkene op het contactformulier verstrekte informatie totdat de betrokkene om verwijdering verzoekt, zijn toestemming met betrekking tot de opslag intrekt of het doel voor de opslag is bereikt.

8.7.9. Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen van informatie, blijven onaangetast door deze bepaling.

8.8. REGISTRATIE OP EAI'S WESBITE

8.8.1. De betrokkene hoeft EAI geen persoonlijke informatie te verstrekken om de vrij beschikbare delen van zijn website te bezoeken of te openen.

8.8.2. Bepaalde diensten op de website van EAI zijn echter alleen toegankelijk voor betrokkenen die zich bij EAI hebben geregistreerd.

8.8.3. Betrokkenen kunnen ervoor kiezen zich te registreren op de website van EAI om toegang te krijgen tot aanvullende functies die door EAI worden aangeboden.

8.8.4. EAI heeft bepaalde verplichte persoonlijke informatie van de betrokkene nodig om de registratie te voltooien.

8.8.5. De registratie-informatie van de betrokkene zal door EAI alleen worden gebruikt voor het leveren van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor de betrokkene zich heeft geregistreerd.

8.8.6. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt, anders zal EAI de registratie van de betrokkene weigeren.

8.8.7. EAI verwerkt de registratiegegevens van de betrokkene, zoals het e-mailadres van de betrokkene, om de betrokkene te informeren over belangrijke wijzigingen, waaronder maar niet beperkt tot wijzigingen in de reikwijdte van de aanbiedingen van EAI, of technisch noodzakelijke wijzigingen.

8.8.8. EAI verwerkt de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt uitsluitend op basis van de toestemming van de betrokkene in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder a), van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke toestemming kan zijn op elk moment ingetrokken.

8.8.9. De informatie die door EAI wordt verzameld tijdens de registratie van een betrokkene, wordt door EAI opgeslagen zolang de betrokkene is geregistreerd op EAI'S

8.8.10. De registratie-informatie van de betrokkene wordt vervolgens verwijderd als de betrokkene zijn registratie bij EAI annuleert. De wettelijke bewaartermijnen blijven echter onaangetast.

9. EAI-nieuwsbrief

9.1. In het geval dat de betrokkene geen toestemming heeft gegeven voor: EN DAAR geschreven, EN DAAR maakt gebruik van het zogenaamde opt-in-proces, wat betekent dat: EN DAAR zal de betrokkene alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen wanneer de betrokkene vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat EN DAAR gerechtigd haar nieuwsbrief te bezorgen.

9.2. De betrokkene kan zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief.

9.3. Wanneer de betrokkene zich inschrijft voor de EN DAAR nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de betrokkene gebruikt voor: EAI'S eigen reclamedoeleinden tot het moment dat de betrokkene zich uitschrijft. De betrokkene zal via e-mail regelmatig informatie ontvangen over actuele onderwerpen. Deze e-mails kunnen worden gepersonaliseerd en aangepast op basis van: EAI'S informatie over de betrokkene.

9.4. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene is de toestemming van de betrokkene in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder a), van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd, indien de KLANT uitdrukkelijk heeft geabonneerd op de nieuwsbrief.

9.5. Als de betrokkene de EN DAAR nieuwsbrief kan de betrokkene te allen tijde zijn gegeven toestemming voor de toekomst intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst van e-mails.

9.6. De betrokkene kan zijn toestemming intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen naar: EN DAAR of zijn functionaris voor gegevensbescherming/informatie.

9.7. COOKIES

9.7.1. Bij bezoek EAI'S website kunnen statistische analyses worden gemaakt van het surfgedrag van de betrokkene op internet.

9.7.2. EN DAAR gebruikt cookies en analyses om het surfgedrag van de betrokkene op internet te analyseren. De gegevens die via cookies en analyses worden verzameld, zijn anoniem en EN DAAR zal u niet kunnen identificeren op basis van de gegevens die op deze manier worden verzameld.

9.7.3. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een betrokkene worden opgeslagen en via de webbrowser van de betrokkene de instellingen en gegevens opslaan die worden gedeeld met EAI'S online dienst.

9.7.4. Cookies bevatten meestal de naam van het domein van waaruit het cookiebestand is verzonden en informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatie. Dit maakt het mogelijk EN DAAR om het apparaat van de betrokkene te identificeren en eventuele standaardinstellingen onmiddellijk beschikbaar te maken.

9.7.5. De meeste cookies die worden gebruikt door EN DAAR staan ​​bekend als sessiecookies, die automatisch worden verwijderd aan het einde van het bezoek van de betrokkene aan: EAI'S

9.7.6. EN DAAR maakt ook gebruik van cookies die worden opgeslagen in het apparaatgeheugen van de betrokkene totdat ze worden verwijderd. Deze cookies worden gebruikt zodat de standaardinstellingen en voorkeuren van de betrokkene kunnen worden herkend tijdens het volgende bezoek van de betrokkene aan: EAI'S

9.7.7. Cookies helpen EN DAAR om de functionaliteit van haar website te verbeteren en de betrokkene een gebruiksvriendelijkere service te bieden die specifiek is voor de behoeften van de betrokkene. Deze informatie wordt ook gebruikt om fouten te identificeren en te verhelpen, om aanpassingen of verbeteringen door te voeren en om misbruik te identificeren en op te sporen.

9.7.8. Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die betrokkenen willen gebruiken en die worden opgeslagen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder f), van de bescherming van persoonlijke informatie Handelen, zoals gewijzigd, als EN DAAR heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een ​​geoptimaliseerde service te garanderen die vrij is van technische fouten.

9.7.9. Sommige cookies zijn om technische redenen noodzakelijk om het gebruik van EAI'S online dienst. Met deze koekjes EN DAAR verzamelt en bewaart de volgende gegevens:

9.7.9.1. Taal instellingen;

9.7.9.2. Zoek instellingen;

9.7.9.3. Informatie om de gebruiker te identificeren of te authenticeren;

9.7.9.4. Gegevens voor het soepel doorsturen van audio- of videocontent.

9.7.10. Sommige functies kunnen alleen worden geleverd door cookies te gebruiken. Dit betreft onder andere de zoekfunctie en taalinstellingen.

9.7.11. Hieruit volgt de EN DAAR'S gerechtvaardigd belang voor de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens door middel van cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder f), van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

9.7.12. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat de betrokkene automatisch cookies accepteert. De betrokkene kan de opslag van cookies echter deactiveren of zijn webbrowser zo instellen dat hij de gegevens meldt zodra er cookies worden verzonden. Het is ook mogelijk om reeds opgeslagen cookies handmatig te verwijderen via de instellingen van de webbrowser.

9.7.13. Betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen verwerking op deze manier of kunnen de verwerking volledig voorkomen via hun internetinstellingen.

9.7.14. Echter, EN DAAR geeft hierbij aan dat de betrokkene alleen toegang mag hebben tot een beperkte versie van EAI'S website, of helemaal niet, als de betrokkene de opslag van cookies weigert of de noodzakelijke cookies verwijdert.

9.8. SERVERLOGBESTANDEN

9.8.1. EN DAAR verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die de browser van een betrokkene automatisch doorstuurt naar EN DAAR. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, voornamelijk:

9.8.1.1. Browsertype en browserversie;

9.8.1.2. Gebruikt besturingssysteem;

9.8.1.3. Verwijzende URL;

9.8.1.4. Hostnaam van het toegangsapparaat;

9.8.1.5. Tijdstip van het serververzoek; en

9.8.1.6. IP-adres.

9.8.2. EN DAAR registreert en bewaart het IP-adres van de betrokkene, om EN DAAR om de inhoud van haar website naar het apparaat van de betrokkene te verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen en bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden.

9.8.3. Deze informatie wordt niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

9.8.4. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder b), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract toestaat, evenals EAI'S legitieme belangen bij de goede en gebruiksvriendelijke werking van haar website in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG en artikel 11, lid 1, onder f), van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

10. GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA

10.1. in EAI'S online dienst, kunnen betrokkenen hyperlinks vinden naar de sociale mediasite LinkedIn.

10.2. De hyperlink is te herkennen aan het betreffende logo van de aanbieder.

10.3. Als u op de link klikt, wordt de bijbehorende social media-pagina geopend, waarop dit privacybeleid niet van toepassing is.

10.4. EN DAAR maakt gebruik van de retargeting-dienst van LinkedIn, genaamd 'LinkedIn Website Retargeting'. Het gebruik van deze service is gericht op het verbeteren van EAI'S mogelijkheid om betrokkenen die een bezoek brengen opnieuw te targeten EAI'S website, op een verfijnde manier, om de betrokkenheid bij de betrokkene verder te vergroten.

10.5. Raadpleeg het relevante privacybeleid van de individuele aanbieder voor details over de toepasselijke voorwaarden; deze zijn te vinden onder:

10.5.1. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10.6. Voordat de relevante hyperlinks worden opgeroepen, worden de persoonlijke gegevens van de betrokkene niet overgedragen aan de betreffende aanbieder.

10.7. Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het koppelen van advertenties maakt onderdeel uit van: EAI'S gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG en artikel 11(1)(f) van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

10.8. GEBRUIK VAN RETARGETING EN REMARKETING

10.8.1. "Retargeting en remarketing" verwijzen naar technologieën waarbij betrokkenen die een bepaalde website hebben bezocht, vergelijkbare en/of toepasselijke advertenties te zien krijgen, zelfs nadat ze de website hebben verlaten. Hiervoor is het vereist dat betrokkenen erkennen met welk doel de cookies van de bijbehorende dienst aanbieder worden gebruikt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met eerder gebruiksgedrag.

10.8.2. Als een betrokkene bijvoorbeeld bepaalde diensten bekijkt, kunnen deze diensten, of vergelijkbare diensten, later als advertenties op andere websites worden getoond. Het gaat om gepersonaliseerde advertenties die zijn aangepast aan de behoeften van de individuele betrokkene. Voor deze gepersonaliseerde advertenties is het niet nodig dat de betrokkene onherkenbaar wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting of remarketing worden daarom niet gecombineerd met verdere gegevens.

10.8.3. EN DAAR gebruikt dit soort technologieën om advertenties op internet te koppelen.

10.8.4. EN DAAR vertrouwt op externe providers om advertenties te koppelen en EN DAAR maakt hiervoor gebruik van Google-diensten (Google AdWords Conversion en Google Remarketing).

10.8.5. Het bijhouden van conversies door het advertentieprogramma "Google AdWords" biedt: EN DAAR met informatie over het succes van zijn

10.8.6. Google AdWords staat toe EN DAAR om bij te houden of gebruikers reageren op advertenties die Google of haar partners op andere websites plaatsen. Als een gebruiker op een dergelijke advertentie klikt en zo wordt doorgestuurd naar: EAI'S website wordt een cookie op het apparaat van de betrokkene opgeslagen. Bovendien kan Google AdWords identificeren naar welke specifieke advertentie een betrokkene is gebracht EAI'S website.

10.8.7. Volgens Google verloopt de cookie normaal gesproken na 30 dagen. EN DAAR ontvangt alleen statistische analyses van deze gegevens, die het kan gebruiken om het succes van zijn advertenties te bepalen. EN DAAR ontvangt geen informatie die betrokkenen persoonlijk kan identificeren. EN DAARheeft echter geen invloed op het gebruik van de gegevens door Google.

10.8.8. Daarnaast, EN DAAR maakt gebruik van het Google Remarketing-advertentieprogramma in verband met gepersonaliseerde advertenties op zijn Met dit programma kunt u worden getoond EAI'S reclame en zijn producten bij het gebruik van andere websites na een bezoek aan EAI'S website.

10.8.9. Dit wordt mogelijk gemaakt door cookies die in uw browser zijn opgeslagen en die het internetgebruik registreren bij het bezoeken van verschillende websites. Google kan bijvoorbeeld het eerdere bezoek van de betrokkene aan: EAI'S website en plaats relevante advertenties voor EN DAAR.

10.8.10. Google stelt dat de gegevens die in verband met remarketing worden verzameld, niet kunnen worden gekoppeld aan de persoonlijke informatie van de betrokkene die Google mogelijk heeft opgeslagen. Google beweert met name pseudonimisering toe te passen met betrekking tot remarketing.

10.8.11. Zie voor meer informatie over gegevensprivacy door Google op:

10.8.11.1. http://www.google.com/intl/de/policies/privacyund 

10.8.11.2. https://services.google.com/sitestats/de.html.

10.8.12. Google is gecertificeerd volgens de voorschriften van het EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

10.8.13. De installatie van cookies voor Google-remarketing en Google AdWords-conversietracking kan worden voorkomen door een instelling in de betreffende webbrowsersoftware door de website op te roepen (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de? ) en de bijbehorende instelling te wijzigen.

10.8.14. Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het koppelen van advertenties maakt onderdeel uit van: EAI'S gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6(1)(f) van de AVG en artikel 11(1)(f) van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

11. OVERDRACHT VAN INFORMATIE AAN EEN DERDE PARTIJ EN HET NIVEAU VAN BESCHERMING DAT DOOR DERGELIJKE DERDEN AAN DE INFORMATIE WORDT TOEGEKEND

11.1. Zonder afbreuk te doen aan enige tegenstrijdigheid hierin, EN DAAR, zal zijn persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins bekendmaken aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, op voorwaarde dat door gebruik te maken van de website, te registreren op EAI'S online winkel en/of abonneren op een van de EN DAAR'S diensten, geeft de betrokkene zijn uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming voor: EN DAAR om zijn persoonlijke informatie als volgt aan derden bekend te maken:

11.1.1. aan externe bedrijven die in dienst zijn van EN DAAR om daarvoor diensten te verlenen, waaronder bijvoorbeeld website-hosting, administratie, onderhoud, ontwikkeling en leveringen. Deze bedrijven hebben toegang nodig tot de persoonlijke informatie van de betrokkene om hun functies uit te voeren en niet voor enig ander doel;

 

11.1.2. om de database(s) van de betrokkene, met inbegrip van de daarin opgenomen persoonsgegevens, over te dragen aan een derde partij die alle of vrijwel alle activa of aandelen verwerft in EN DAAR or EAI'S websiteservice, hetzij door verkoop, fusie, overname of anderszins;

11.1.3. aan overheidsinstanties, beurzen en andere regelgevende of zelfregulerende organisaties als: EN DAAR daartoe wettelijk verplicht is of indien een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

11.1.3.1. de wet of enige juridische procedure naleven;

11.1.3.2. beschermen en verdedigen EAI'S rechten en eigendommen of die van zijn betrokkenen en bedrijven in zijn groep, indien van toepassing;

11.1.3.3. het voorkomen van fraude of misbruik, misbruik of ongeoorloofd gebruik van EAI'S website; en/of

11.1.3.4. de persoonlijke veiligheid of eigendommen van zijn betrokkenen of het publiek te beschermen (als de betrokkene valse of bedrieglijke informatie over zichzelf verstrekt of zichzelf verkeerd voorstelt als iemand anders, EN DAAR zal dergelijke informatie bekendmaken aan de bevoegde regelgevende instanties en commerciële entiteiten); en

11.1.3.5. indien van toepassing, om de ervaring van de betrokkene op de EN DAAR'S website, om de betrokkene te helpen om in de toekomst in te loggen en de website te blijven gebruiken, om eventuele vragen van de betrokkene te beantwoorden, hem te ondersteunen en te helpen EN DAAR diensten of materialen selecteren voor opname op haar website, die van belang kunnen zijn voor de betrokkene.

11.1.4. Waar EN DAAR hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of rechterlijke bevelen. Het kan met name gaan om het verstrekken van informatie ten behoeve van, onder meer, strafrechtelijke vervolging, het voorkomen van gevaren of het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten.

11.1.5. De persoonsgegevens van betrokkenen worden zonder uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan de rechtshandhavingsinstanties of, indien nodig, aan benadeelde derden indien dit nodig is in het kader van het ophelderen van een onrechtmatig gebruik van onze diensten of met het oog op juridische vervolging.

11.2. De aanbieders in opdracht van EN DAAR zijn verplicht door EN DAAR om de gegevens van de betrokkene uitsluitend te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, of het nu de Wet Bescherming Persoonsgegevens is, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of beide.

11.3. Met behulp van technische en organisatorische maatregelen, EN DAAR zorgt ervoor dat de gegevensbeschermingsverplichtingen worden nageleefd en verplicht haar externe dienstverleners ook tot dergelijke verplichtingen.

11.4. Waar gegevens naartoe worden overgedragen EAI'S dienstverleners, zullen dergelijke gegevens voorafgaand aan de overdracht worden gedepersonaliseerd. Alle verdere overdrachten van informatie door EN DAAR zal strikt in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

11.5. Verdere persoonsgegevens worden niet doorgegeven door EN DAAR.

12. WEBSITEBESCHERMING

12.1. EAI'S website gebruikt SSL-codering (Secure Sockets Layer) om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud. Deze informatie kan van alles gevoelig of persoonlijk zijn, zoals financiële informatie, namen en adressen, inclusief de vragen die de betrokkene heeft gestuurd naar: EN DAAR als site-operator.

12.2. Betrokkenen kunnen een versleutelde verbinding herkennen in de adresbalk van hun browser wanneer deze verandert van "http://" in "https://" en het systeemspecifieke slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

12.3. Als SSL-codering is geactiveerd, worden de gegevens waarnaar u verzendt EN DAAR kunnen niet door derden worden gelezen.

13. OPSLAG VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

13.1. EN DAAR verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonlijke informatie die in haar bezit en onder haar controle is, door passende redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies, beschadiging, ongeoorloofde vernietiging, onwettige toegang of onwettige verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen. Daarbij, EN DAAR dient terdege rekening te houden met algemeen aanvaarde of in de branche geldende informatiebeveiligingspraktijken en -procedures.

13.2. Alle informatie opgeslagen door EN DAAR, wordt opgeslagen in overeenstemming met de Wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 4 van 2013 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), evenals de AVG.

13.3. Tenzij anders vermeld in dit Beleid, EN DAAR, of zijn hostingproviders, slaan de persoonlijke informatie van betrokkenen op speciaal beveiligde servers op.

13.4. Het bewaren daarvan is een technische en organisatorische maatregel die wordt toegepast door: EN DAAR ter bescherming tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

13.5. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens van betrokkenen. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële en redactionele toezicht op de server. Ondanks regelmatige inspecties is volledige bescherming tegen alle risico's niet mogelijk en EN DAAR garandeert in dit opzicht geenszins volledige bescherming.

13.6. EN DAAR verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van een betrokkene te wissen wanneer het doel voor de opslag ervan is bereikt.

13.7. Opslag kan echter ook plaatsvinden indien dit is aangewezen door wettelijke bepalingen waaraan: EN DAAR onderworpen is, bijvoorbeeld op het gebied van wettelijke bewaartermijnen en documentatieverplichtingen.

13.8. In een geval als dit, EN DAAR zal de persoonlijke informatie van de betrokkene verwijderen of blokkeren na het verstrijken van de relevante bewaartermijn.

14. VERZOEKEN OM TOESTEMMING OM PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECTE MARKETING DOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

14.1. Waar EN DAAR de persoonlijke informatie van de betrokkene wil verwerken met het oog op direct marketing via elektronische communicatie, zal hij in de zin van artikel 69, lid 2, van de wet de betrokkene een verzoek om schriftelijke toestemming verstrekken in een vorm die vergelijkbaar is met formulier 4 van de verordeningen Met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie, welk formulier kan worden geraadpleegd op:

14.1.1. http://www.justice.gov.za/inforeg/docs/20181214-gg42110-rg10897-gon1383-POPIregister.pdf

15. HET RECHT VAN TOEGANG TOT EN HET RECHT OM DE DOOR EAI VERZAMELDE INFORMATIE TE rectificeren, te wissen of te blokkeren

15.1. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens hebben betrokkenen de volgende mogelijkheden met betrekking tot hun persoonsgegevens: EN DAAR processen:

15.1.1. het kan kosteloos navragen of: EN DAAR bewaart zijn persoonlijke informatie, zolang deze verstrekt EN DAAR met voldoende bewijs van zijn identiteit;

15.1.2. indien nodig, verzoeken om de correctie, vernietiging of verwijdering van zijn persoonlijke informatie, zoals beschreven in clausule 12.1 hierboven;

15.1.3. bezwaar te maken tegen, in termen van clausule 6.1 hieronder, de verwerking van zijn persoonlijke informatie te beperken of te beperken;

15.1.4. bezwaar maken tegen de EN DAAR het gebruiken van persoonlijke informatie voor doeleinden van direct marketing, in termen van clausule 6.1 hieronder;

15.1.5. verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden gebruikt om ongevraagde e-mails te verzenden.

15.2. Betrokkenen hebben het recht om een ​​van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen door een e-mail te sturen naar: EN DAAR. Betrokkenen worden erop gewezen dat de hierboven beschreven rechten niet absoluut zijn, en EN DAAR kan het recht hebben om verzoeken te weigeren, waar uitzonderingen van toepassing zijn. Zou moeten EN DAAR vast te stellen dat een betrokkene niet gerechtigd is een specifiek recht uit te oefenen, EN DAAR zal haar de redenen daarvoor verstrekken.

15.3. EN DAAR geeft hierbij aan dat een betrokkene die zijn identiteit kan bewijzen het recht heeft om bevestiging te vragen van EN DAAR, gratis, of het persoonlijke informatie over die betrokkene heeft.

15.4. Waar EN DAAR redelijke twijfel heeft over de identiteit van de persoon die het onderzoek doet, kan hij aanvullende informatie vragen om de identiteit van de persoon te bevestigen, zoals een identiteitsbewijs, waaronder een rijbewijs of paspoort.

15.5. Moeten EN DAAR persoonlijke informatie te bewaren met betrekking tot een betrokkene, EN DAAR informeert de betrokkene hierbij verder dat de betrokkene kan verzoeken om het record of een beschrijving van de persoonlijke informatie over de betrokkene die wordt bewaard door EN DAAR, inclusief informatie over de identiteit van alle derden, of categorieën van derden, die toegang hebben of hebben gehad tot de informatie.

15.6. Als een betrokkene de directe overdracht van persoonlijke informatie aan een andere verantwoordelijke/controller nodig heeft, EN DAAR zal dit alleen doen als een dergelijke overdracht technisch haalbaar is en geen buitensporige kosten met zich meebrengt.

15.7. In antwoord op verzoeken om gegevens of beschrijvingen van persoonlijke informatie over de betrokkene, EN DAAR verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn en op een begrijpelijke wijze te reageren.

15.8. EN DAAR behoudt zich het recht voor om een ​​vergoeding in rekening te brengen, in overeenstemming met het voorgeschreven tarief, voor de levering van records of beschrijvingen van persoonlijke informatie en zal de betrokkene een schriftelijke schatting van een dergelijke vergoeding verstrekken, voorafgaand aan de levering van het record en/of de beschrijving.

15.9. Hoewel de betrokkene het recht heeft om toegang tot persoonlijke informatie te vragen van EN DAAR, in bepaalde gevallen, EN DAAR is verplicht toegang tot persoonlijke informatie te weigeren op grond van de bepalingen van hoofdstuk 4 van deel 2 en hoofdstuk 4 van deel 3 van de Wet op de bevordering van toegang tot informatie 2 van 2000, zoals gewijzigd.

15.10. Indien een bepaalde weigeringsgrond van toepassing is, EN DAAR zal de betrokkene geen toegang geven tot dergelijke persoonlijke informatie.

15.11. Indien persoonlijke informatie aan de betrokkene wordt bekendgemaakt in antwoord op een verzoek zoals voornoemd, wordt de betrokkene hierbij op de hoogte gebracht van zijn recht om correctie, verwijdering en/of blokkering van de persoonlijke informatie te vragen, in overeenstemming met sectie 24 van de bescherming van persoonsgegevens Informatiewet 4 van 2013, zoals gewijzigd.

15.12. In termen van de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie: -

15.12.1. Een betrokkene die een correctie of verwijdering van persoonlijke informatie of de vernietiging of verwijdering van een record van persoonlijke informatie wil vragen in de zin van artikel 24, lid 1, van de Wet bescherming persoonsgegevens, moet een verzoek indienen bij de verantwoordelijke op Formulier 2 (http://www.justice.gov.za/inforeg/docs/20181214-gg42110-rg10897-gon1383-POPIregister.pdf).

15.12.2. EN DAAR, of een aangewezen persoon, moet alle redelijke assistentie verlenen, indien nodig en kosteloos, om een ​​betrokkene in staat te stellen Formulier 2 in te vullen.

15.13. Voel je vrij om contact op te nemen EN DAAR te allen tijde mocht de betrokkene nog vragen hebben met betrekking tot persoonlijke informatie.

16. INTREKKING VAN TOESTEMMING EN RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

16.1. Betrokkenen worden hierbij geïnformeerd dat zij hun toestemming voor het intrekken van: EN DAAR verwerken van hun persoonlijke informatie op elk moment door simpelweg een e-mail te sturen naar EN DAAR.

16.2. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn uitgevoerd door: EN DAAR tussen het moment van toestemming en intrekking.

16.3. Te gebruiken zowel EAI'S klantenservice en EAI'S functionaris gegevensbescherming/voorlichting zijn hiervoor contactpersonen.

16.4. Voor zover de verwerking van de KLANTEN persoonsgegevens zijn niet gebaseerd op toestemming maar op een andere rechtsgrond, de KLANT kan bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

16.5. EN DAAR geeft hierbij aan dat betrokkenen, in termen van artikel 11, lid 3, onder a), van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, indien EN DAAR verwerkt persoonsgegevens: -

16.5.1. Om een ​​gerechtvaardigd belang van de betrokkene te beschermen;

16.5.2. Waar verwerking noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de publiekrechtelijke taak door een openbaar lichaam; en

16.5.3. Waar verwerking noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke, of van een derde aan wie de informatie wordt verstrekt.

16.6. In termen van de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie: -

16.6.1. Een betrokkene die bezwaar wil maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, in de zin van artikel 11, lid 3, onder a), van de Wet bescherming informatie, moet het bezwaar indienen bij de verantwoordelijke in een vorm die lijkt op formulier 1;

16.6.2. Het formulier 1-document is toegankelijk via: http://www.justice.gov.za/inforeg/docs/20181214-gg42110-rg10897-gon1383-POPIregister.pdf.

16.7. EN DAAR, of een aangewezen persoon, verbindt zich ertoe om gratis alle redelijke hulp te verlenen die nodig is om de betrokkene in staat te stellen bezwaar te maken op formulier 1.

16.8. Alle bezwaren van een betrokkene moeten gebaseerd zijn op redelijke gronden die verband houden met de specifieke situatie van de betrokkene, tenzij de wetgeving in een dergelijke verwerking voorziet, in welk geval EN DAAR zal dergelijke persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen.

16.9. Bij gebrek aan dergelijke wettelijke verplichtingen, EN DAAR zal de verwerking van dergelijke persoonlijke informatie of gegevens beoordelen en, indien nodig, beëindigen.

16.10. Betrokkenen worden geïnformeerd over de resultaten van de beoordeling en ontvangen - als de gegevensverwerking desondanks moet worden voortgezet - gedetailleerde informatie van EN DAAR over waarom gegevensverwerking is toegestaan.

16.11. Bovendien kunnen betrokkenen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing in de zin van artikel 11, lid 3, onder b), van de Wet bescherming persoonsgegevens.

16.12. EN DAAR maakt hierbij bezwaar tegen het gebruik van EAI's contactgegevens, zoals opgenomen in dit beleid, of EAI'S Handleiding in de zin van artikel 51 van de Wet op de bevordering van toegang tot informatie, voor het verzenden van ongevraagde reclame- en voorlichtingsmaterialen.

16.13. EN DAAR behoudt zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen in het geval van: EN DAAR het ontvangen van ongevraagd reclamemateriaal en/of spammails.

17. KLACHTEN

17.1. Mochten betrokkenen zich zorgen maken over of verband houden met: EAI'S privacybeleid kan het een e-mail sturen naar: EN DAAR. EN DAAR zal de zorgen van de betrokkene beoordelen en proberen eventuele klachten op te lossen in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wetgeving.

17.2. Als een betrokkene van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene door: EN DAAR niet in overeenstemming is met dit beleid of de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten, kunnen betrokkenen een klacht indienen bij: EAI'S functionaris gegevensbescherming.

17.3. De functionaris voor gegevensbescherming zal vervolgens de zaak beoordelen en de betrokkene op de hoogte stellen van het resultaat van de beoordeling.

17.4. Bovendien hebben betrokkenen ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante regelgevende instantie.

17.5. Indien betrokkenen redelijke gronden hebben om aan te nemen dat hun persoonlijke informatie is geopend of verkregen door een onbevoegde persoon, zullen zij hiervan op de hoogte stellen EN DAAR dergelijke overtuiging, en de gronden waarop een dergelijke overtuiging is gebaseerd, onverwijld schriftelijk op te schrijven.

17.6. Na melding, EN DAAR zal, zo snel als redelijkerwijs mogelijk en wettelijk vereist, de toepasselijke regelgever(s) en de betrokkene op de hoogte stellen, tenzij hij niet in staat is de persoonsgegevens te achterhalen waartoe onrechtmatig toegang is verkregen.

18. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE REGELGEVENDE INSTANTIES

18.1. Betrokkenen kunnen op de voorgeschreven wijze en in de voorgeschreven vorm een ​​klacht indienen bij de Toezichthouder wegens vermeende inmenging in de bescherming van de persoonsgegevens van een betrokkene.

18.2. In termen van de voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie, moet elke persoon die een klacht wil indienen een dergelijke klacht indienen bij de informatieregulator op deel I van formulier 5.

18.2.1. Het formulier 5-document is toegankelijk via: http://www.justice.gov.za/inforeg/docs/20181214-gg42110-rg10897-gon1383-POPIregister.pdf.

18.3. De beschikbare contactgegevens van de Toezichthouder Informatie zijn als volgt vastgelegd: -

18.3.1. Adres: Hoofdstraat 33, Forum III, Braampark 3e verdieping, Braamfontein, Johannesburg;

18.3.2. E-mail: inforeg@justice.gov.za.

19. GEGEVENSBESCHERMING/INFORMATIEBEDIENER EN CONTACT

EAI'S functionaris voor gegevensbescherming/voorlichting en hun team zijn beschikbaar voor vragen met betrekking tot: EAI'S behandeling van persoonlijke informatie of meer informatie over kwesties met betrekking tot gegevensbescherming en kan worden gecontacteerd via de onderstaande gegevens:

19.1. Adres: 300 Acacia Road, Darrenwood, Randburg, 2194

19.2. E-mail: sales@enter-africa.com